magzty

02/06/2021

עו"ד על נדל"ן – עלון חודשי מס' 142

  מאמר המדינה לוקחת הכל אבל משלמת חצי מאת עו"ד צבי שוב   עדכוני חקיקה/ חקיקת משנה/ חוזרים מקצועיים תל אביב – הודעה בדבר אישור תכנית […]
03/05/2021

עו"ד על נדל"ן – עלון חודשי מס' 141

  מאמר רשימות ומה הן אומרות? מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד אייל אוליקר   עדכוני חקיקה/ חקיקת משנה/ חוזרים מקצועיים טיוטת תקנות התכנון והבנייה (בעל דירה […]
31/03/2021

עו"ד על נדל"ן – עלון חודשי מס' 140

  מאמר החובות המוטלות על עורך הדין כמייצג בעסקת מקרקעין מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד דנה הולנדר ביטון   עדכוני חקיקה/ חקיקת משנה/ חוזרים מקצועיים תקנות […]
01/03/2021

עו"ד על נדל"ן – עלון חודשי מס' 139

  מאמר תיקונה של שומה מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד אייל אוליקר עדכוני חקיקה/ חקיקת משנה/ חוזרים מקצועיים מיסוי מקרקעין – הטבות מס לדייר קשיש במתחם פינוי […]
01/02/2021

עו"ד על נדל"ן – עלון חודשי מס' 138

    מאמר דין לעצמה מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד ספיר זילבר עדכוני חקיקה/ חקיקת משנה/ חוזרים מקצועיים תת"ל 43/א – הודעה בדבר העברת תכנית לתשתית […]
03/01/2021

עו"ד על נדל"ן – עלון חודשי מס' 137

    מאמר האם מעמדה של הערת האזהרה מתערער? מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד קרן זוקין עדכוני חקיקה/ חקיקת משנה/ חוזרים מקצועיים צו לקביעת תקופת חירום […]