מטרו פינת אפולוניה

 

 

 

מטרו פינת אפולוניה

מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד ספיר זילבר

בימים אלו, ביהמ"ש העליון קיבל בדעת רוב, בקשה לדיון נוסף שהוגשה כנגד תכנית אפולוניה והובילה לביטולה, זאת בין היתר מאחר שנקבע שלא ניתן לדחות את עריכת "סקר הסיכונים" הסביבתי ביחס לקרקע שיש לגביה ממצאים ברורים של זיהום, לשלב שלאחר התכנית, כאשר יש לעשות זאת בשלב התכנוני.

ביהמ"ש קבע, כי ההחלטות להפקיד ולאשר את התכנית לא התבססו על הליך איסוף נתונים כנדרש והתשתית העובדתית לעניין זיהומי הקרקע בשטח התכנית הייתה חסרה, כאשר יש להדגיש כי שלב הפקדת תכנית הינו שלב תכנוני מתקדם יחסית בהליך התכנוני. יתרה מכך, נקבע כי סוגיות חשובות אלו לא הוצגו לועדה בטרם הפקידה את התכנית ולכן הוועדה לא בחנה אותן, כאשר אלו מגלמות הכרעות תכנוניות באופיין. סוגיות אלו הופנו לטיפולו של "הצוות המלווה", שתפקידו לקבוע את "סל" הפתרונות הנדרש לפיתוח המתחם, וזאת על מנת לתת מענה לנושא שלביות הפיתוח של המתחם, ולוודא שכלל הנושאים הסביבתיים והתשתיתיים, לרבות טיפול בזיהום הקרקע והמים מטופלים. נקבע, שהצוות המלווה יורכב מיו"ר מנהל התכנון, נציגי ממשלה, עיריית הרצליה ורשות הטבע והגנים – יש להבין, כי צוות זה הוא גוף מכוח התכנית ולא מכוח החוק, ולכן הוא אינו מוסד תכנון כהגדרתו בחוק התכנון והבניה, והוא אינו מחויב בקיום הליכי העבודה שנקבעו בחוק. למרות זאת, הופקדו בידי הצוות המלווה הכרעות תכנוניות מהותיות וקריטיות בכל הטיפול בזיהומים בקרקע והיבטים תכנוניים משמעותיים.

ביהמ"ש העליון קבע, כי הכרעות אלו הן הכרעות שלא ניתן להותיר לשלב הביצועי של התכנית, כלומר שלב הוצאת היתרי הבניה, אלא הן חייבות להיות חלק מההליך התכנוני עצמו הכולל בתוכו בין היתר את שמיעת עמדת הציבור תוך שילובו בהליך. השלב הביצועי, הוא בגדר אמצעי למימוש התכנון הקיים, ולכן עליו להיגזר מנורמות תכנוניות מאושרות שיש בהן פירוט מספיק כדי לשמש תשתית נורמטיבית לביצוע הבניה.

ביהמ"ש בלשונו: "על הוועדה בתור רשות התכנון המוסמכת היה להפעיל שיקול דעת עצמאי ומקצועי ביחס לתכנית שהונחה לפתחה, ולא ניתן היה להעביר סמכויות אלו לגורם אחר ללא הסמכה לכך בדין".

"אין מנוס אפוא מהמסקנה כי ההסתמכות על כך שבעתיד יועברו לצוות המלווה נתונים ומידע שלא הוצגו לוועדה, ושעל בסיסם יקבל הצוות הכרעות תכנוניות משמעה כי הוותמ"ל לא הפעילה את שיקול דעת לפי הסמכויות שנמסרו לה בדין"

ואיך כל זה משפיע על תכניות המטרו?

בימים אלו, ממש במקביל לפסק-הדין הנ"ל, אישרה הות"ל שתיים מתכניות המטרו, עם מנגנון חדש של הליך מעין שיפוטי של עיון נוסף שיינתן לידי נת"ע בכל הנוגע להחלטות בנייה בסמוך ומעל המטרו. בין היתר נקבע מנגנון זה לאור העובדה שהתכנית כוללת אי וודאות גדולה לגבי כל הנכסים המצויים בתוואי, נתונים שיתבהרו רק בשלב ביצוע הכרייה והעבודות.

המועצה קבעה מנגנון חדש מעין שיפוטי שיהיה הליך פנימי נוסף שיידון בפני ועדה שתורכב לפי קביעת מנכ"ל בהמשך. המנגנון קובע בין היתר, מי שבקשתו להיתר סורבה גם בהחלטה בעיון נוסף, יהיה רשאי להביא את עניינו לעיון מחדש בפני מתכננת הוועדה, בתוך 30 יום.

נראה, כי מנגנון חדש זה סותר את החלטת ביהמ"ש העליון לעיל כאשר גוף זה הוקם מכוח התכניות וכמובן שלא מכוח החוק, ולכן לא ברור איך הוקם גוף כזה. בעיה גדולה בתכניות המטרו היא שהתכניות כאמור הן עמומות ומשוערות, כאשר התכניות מותירות שיקול דעת רחב, והחלטות רבות נדחקות לשלב הביצועי, לאחר שהתכניות יאושרו. כאמור, ביהמ"ש קבע כי הכרעות תכנוניות גדולות ומהותיות אין להותיר לשלב שלאחר אישור התכנית ומי שאמור לבדוק ולהכריע אלו גופי התכנון עצמם ולא גורמים אחרים שלא ניתנו להם סמכויות התכנון.

אנו תקווה כי הות"ל תשכיל ותיישם את החלטות בית המשפט העליון ותתקן את התכניות כבר עתה, ותמעיט כמה שיותר את הפגיעה הגדולה בבעלי הקרקעות הנמצאים בתחום התכנית, שאם לא כן, ייתכן ותכניות אלו גם יגיעו למצב של דיונים ממושכים בערכאות שיפוטיות, ולפי הלכת העליון, גם תבוטל ותוחזר אחורה כמו תכנית אפולוניה.

 

המערכת מאחלת ימים שקטים וטובים יותר ומחזקת ידי אנשי כוחות הביטחון.

עדכונים אחרונים

דילוג לתוכן