כשקיימת מחלוקת בדבר גובה פיצויי ההפקעה – ניתן יהיה לפנות לשמאי מכריע רק אם כלל בעלי הזכויות המופיעים בהודעות ההפקעה בחרו באופציה זו

יוני
14
2020


פורסם ע"י:

 

גרסאת-הדפסה-עברית

 

 

כשקיימת מחלוקת בדבר גובה פיצויי ההפקעה – ניתן יהיה לפנות לשמאי מכריע רק אם כלל בעלי הזכויות המופיעים בהודעות ההפקעה בחרו באופציה זו

מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד ספיר זילבר

 

מספר ההליך: עת"מ 48087-10-19 פז חברת נפט בע"מ נ' יושב ראש מועצת שמאי מקרקעין ואח' ערכאה: בית המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים, בפני כב' השופטת תמר בזק רפפורט. תאריך מתן פסק הדין: 3.6.20 ב"כ המשיבים: עוה"ד מיכל מזרחי וטל צפריר.

המחלוקת שעמדה להכרעה בהליך זה, הינה פרשנות סעיף 9א(א)(1) לפקודת הקרקעות, הקובע כך:

"על אף האמור בסעיף 9, הציע שר האוצר או מי מטעמו לבעל קרקע או לבעל זכות או טובת הנאה בקרקע (בסעיף זה – בעל הזכויות) פיצויים בעד זכויותיו בקרקע ובעל הזכויות חלק על סכום הפיצויים שהוצע לו, לא ייושב סכסוך בעניין סכום הפיצויים אלא בידי שמאי מכריע או בידי ועדת ההשגות בהתאם לבחירתו של בעל הזכויות בתוך 90 ימים מיום שהובאו ההצעה לידיעתו, ובהתאם להוראות סעיף זה;"

ובהמשך, בסעיף 9א(ג):

"על אף הוראות סעיף קטן (א), חלקו כמה בעלי זכויות בקרקע ששר האוצר הודיע על כוונה לרכשה על סכום הפיצויים, ולא כולם פנו לשמאי מכריע כאמור בסעיף קטן (א), רשאים בעלי הזכויות לפנות לוועדת ההשגות בלבד."

השאלה שעמדה להכרעה הינה האם "כמה בעלי זכויות בקרקע ששר האוצר הודיע על כוונה לרכשה" שבסעיף 9א(ג), מתייחס לבעלי זכויות שותפים בחלקה ספציפית, או שמא בעלי זכויות בקרקע – קרי כל החלקות – המנויה בהודעת ההפקעה?

בית המשפט קבע, כי אין לקבל את טענת העותרת, לפיה, המונח "קרקע" מתייחס לקרקע ספציפית, במובן של "חלקה". זאת בפרט נוכח הגדרת המונח בסעיף 2 לפקודה. יתרה מכך, פרשנות זו עולה בקנה אחד גם עם הקבוע בתקנות הקרקעות המתייחסות למינוי שמאי מכריע. שם מדובר בקרקע שלגביה פורסמה הודעת ההפקעה במובן של כלל החלקות אליהן התייחסה הודעת ההפקעה, ולצורך להתייחס בהקשר זה לבעלי זכויות אחרים או נוספים בקרקע.

בית המשפט בחן גם את הפרשנות כפי שמשתקפת מפרוטוקול דיון של הכנסת שאישרה את הצעת החוק לתיקון פקודת הקרקעות, פרשנות זו משרתת עקרונות של אחידות בהכרעות הנוגעות לגבי כל חלקי הקרקע הכלולים בהודעת הפקעה וכן שוויון ויעילות. כפי שהסביר המשיב, מונחי היסוד ואופן הדיון שמהווים בסיס לפרשנות התכנית משמשים את הוועדה בדיוניה בכל ההשגות הנוגעות לאותה הפקעה. אכן, כל שומה ניתנת בהתאם לנתונים המקרקעין הספציפיים, אך התשתית המשפטית והשמאית לגבי התכנית שבבסיס ההפקעה דומה.

לכן, נקבע כי הפרשנות המתאימה הינה שהסעיף האמור מתייחס לכלל בעלי הזכויות בקרקע, כל החלקות המנויות בהודעת ההפקעה.

נוכח האמור לעיל, בית המשפט קבע, כי דין העתירה להידחות.

הערה מערכת:

משמעות פסיקה זו הינה למעשה איון כמעט מוחלט של אפשרות הבחירה במסלול של שמאי מכריע וחובה כמעט מוחלטת לבחירה בהליך של ועדת ההשגות. מרבית הודעות ההפקעה מתייחסות לשטחים נרחבים ביותר ואין כל סיכוי להגיע להסכמות של כלל בעלי הזכויות למסלול.

נראה, כי יש להבהיר סוגיה זו, וסביר כי המחוקק לא השחית מילותיו לריק, ועל כן פסק דין זה משמעותי ביותר.