מעתה גם חברות יכולות לפרוס

ינואר
25
2018
פורסם ע"י:

גרסת הדפסה

 

Shoob_NEW_Online

גרסאת-הדפסה-עברית

 

 

מעתה גם חברות יכולות לפרוס

מאת עו"ד צבי שוב וספיר זילבר, מתמחה

מספר הליך: ו"ע 44202-05-16 טוונטי האנדרד נהריה בע"מ ואח' נ' מנהל מיסוי מקרקעין חיפה

ערכאה: בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כועדת ערר לפי חוק מיסוי מקרקעין, בפני כב' השופט רון סוקול.

תאריך מתן החלטה: 19.1.2018.

פרטי הנכס: מקרקעין הידועים כגוש 18175 חלקה 63 בנהריה.

ב"כ העוררות: עוה"ד י' גבעון.

 

השאלה אשר עמדה בפני בית המשפט במקרה דנא, הינה האם חברה המוכרת מקרקעין רשאית לבקש כי מס השבח שחל עליה ישולם בפריסה על פי סעיף 48 א (ה) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (להלן: "החוק") או שהוראות הפריסה חלות רק על יחיד כהגדרתו בחוק?

כל אחת מהעוררות, שהינן חברות, מכרה את חלקה במקרקעין, וכפי הנדרש על פי החוק, הגישו הצהרתן על מכירת הזכויות. העוררות הגישו למנהל מיסוי מקרקעין (להלן: "המשיב") בקשה לפריסת מס השבח על פני 4 שנים, בהתאם להוראות החוק. המשיב דחה את הבקשות כמו גם השגה שהוגשה לו, בנימוק כי פריסת מס נתונה למוכר יחיד גרידא.

לשיטת העוררות, החוק מעניק אפשרות לפריסת מס השבח על פני עד ל- 4 שנים שקדמו ליום המכירה (כולל שנת המכירה), ומכיוון שבמקרה זה מס החברות בחלק מהשנים הקודמות ליום המכירה עמד על 25%, מגיע להן "ליהנות" ממס החברות שחל באותן השנים, ולא במס החברות הקיים ביום המכירה, שהינו 26.5%.

בית המשפט בחן את תכליות הוראות חוק מיסוי מקרקעין, שהן בין היתר, מיסוי השבח שנוצר למוכר כתוצאה ממימוש המקרקעין. בית המשפט ציין כי, מיסוי השבח במועד המימוש יוצר "עיוות" מובנה, שכן על אף שהשבח נוצר למוכר במהלך כל שנות הבעלות על הנכס, חיוב מלוא הרווח שנוצר למוכר יהא בשנת המכירה, ועל פי המס באותה השנה. לפיכך, על מנת לצמצם את העיוות הנ"ל, קיים מנגנון פריסת המס על פני מספר שנים, באופן שיאפשר לנישום לשלם את המס על חלק מהרווח על פי שיעורי המס שבהם היה חייב בשנות צמיחת השבח. יצוין, כי למנגנון הפריסה ישנה הגבלה, לפיה ניתן לפרוס את השבח על פני כל תקופת הבעלות ולא יותר מ-4 שנים.

בית המשפט קבע כי, בחוק אין אבחנה בין מוכר יחיד לבין חברה, וככל שהמחוקק היה מעוניין לסייג את תחולת החוק ליחיד בלבד, הרי שהיה עושה כך. בית המשפט ציין כדוגמא את סעיף 9 לחוק, לעניין מס רכישה, שבו קיימת התייחסות נפרדת למוכר יחיד לעומת חברה.

בית המשפט ציין כי אין ספק שהכבדת המס גדולה יותר על מוכר יחיד בשל שיעורי המס הפרוגרסיבי, ועם זאת, גם חברה עשויה להיות מושפעת מכך שחישוב המס ייעשה על פי שיעורי המס החלים עליה במועד המימוש ולא במועד שינוי הערך. שינוי בשיעורי המס, כגון המקרה דנא, פוגע גם בחברה, שהרי אם השבח שצמח לחברה על פני תקופת שבח ארוכה, היא לא תוכל ליהנות משיעורי מס נמוכים בשנות עליית הערך.

בהתאם לאמור לעיל, בית המשפט הגיע למסקנה כי אין בלשון החוק או בתכליתו עיגון לשלילת זכותה של חברה המוכרת מקרקעין לבקש את פריסת השבח. תכלית החוק, כאמור, מחייבת כי הוראות הפריסה יחולו גם על מוכר שהוא חברה. הערר התקבל,