"החטא ועונשו"


 

 
 

"החטא ועונשו"

מאת עוה"ד צבי שוב ויפעת בן אריה

שם ומספר הליך: ערר מס': 226/15 ד"ר טל אזוב נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה חיפה
ערכאה: ועדת ערר לתכנון ובניה מחוז חיפה, כב' יו"ר הועדה עו"ד דקלה מוסרי טל
תאריך ההחלטה: 8.10.2015
פרטי הנכס: רחוב הלילך בחיפה
 

הערר הנדון הוגש בגין החלטת הוועדה המקומית להתנות היתר בניה בחתימת מגישי הבקשה על כתב התחייבות, לפיו הם מתחייבים בין היתר לבצע את תנאי היתר הבניה בדבר סלילת חלק יחסי של דרך והעברת הדרך וכל זאת על חשבון מגישי הבקשה בכל עת שידרשו ולפי דרישה ראשונה של הוועדה המקומית.

במסגרת הדיון בועדת הערר נמסר, כי הוועדה המקומית מזה מספר שנים, מחתימה מבקשי ההיתרים בתחום התכנית על התחייבויות מסוג זה.

אלא שועדת הערר סברה כי מדובר בהתחייבות לא חוקית בה מעבירה, לכאורה, הוועדה המקומית את החובה החלה עליה להפקיע מקרקעין על פי דין, לידי ציבור בעלי הנכסים, תוך התעלמות מהוראות הדין. עוד ציינה ועדת הערר, כי הועדה המקומית מבקשת להעביר את נטל סלילת הכביש, מעצמה אל ציבור בעלי המגרשים בתחום התכנית, זאת במקום לנהוג על פי דין ותוך הטלה בפועל של הוצאות והתחייבויות, מעבר למתחייב מפעולות, אגרות והיטלים שאזרחים מחויבים לשאת בהם על-פי דין.

ועדת הערר קבעה, כי הוועדה המקומית אינה רשאית להציג דרישות מסוג זה מבעלי הנכסים, תוך שהיא מתפרקת מחובותיה על פי דין, ותוך ניצול עמדת כוח כמוסד האמון על הנפקת היתרי בניה אל מול מבקשי ההיתר התלויים בה.

על יסוד האמור התקבל הערר והתנאי בוטל.

עדכונים אחרונים

דילוג לתוכן