עננה של 40 מיליון ₪ היטל השבחה הוסרה

יוני
15
2022
פורסם ע"י:

גרסת הדפסה

 

 

עננה של 40 מיליון ₪ היטל השבחה הוסרה

מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד ספיר זילבר

 

מספר ההליך: ערר 8044/0719 אינג' בר יהודה בע"מ נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה יישובי הברון ערכאה: ועדת ערר לפיצויים והיטלי השבחה, מחוז חיפה, בפני כב' היו"ר, עו"ד מיכל הלברשטם דגני. תאריך מתן ההחלטה: 13.6.2022. ב"כ העוררות: עו"ד צבי שוב ועו"ד גלעד שמעון, שמאי המקרקעין שאול רוזנברג, רוני שרוני ודותן דרעי.

שני עררים שעניינם חיוב העוררת בהיטל השבחה, במקרקעין הכוללים שני מגרשים. המחלוקת בין הצדדים בעניין גובה היטל ההשבחה מתנהלת מזה כעשור, באינספור הרכבים שונים – ועדת ערר, שמאי מייעץ, בתי משפט מחוזיים, בית המשפט העליון, החלטות ביניים ועוד.

מדובר במקרקעין המצויים בזיכרון יעקב שהיו מיועדים לייעוד תעשיה, מלאכה ומחסנים שנבנו בחלקם בשימוש לחורג לשימוש מסחרי, כאשר לאחר מכן אושרה תכנית שייעדה את השטח למסחר והוקם אתר קניות, בצמוד לכביש 4.

במגרש מס' 1, הועדה המקומית הוציאה לוח שומה, ולאחר הליכי רישוי שניהלה העוררת לצורך קבלת היתר בניה, שילמה זו היטל השבחה בסך של 1,000,000 ₪. לאחר שנים, הועדה המקומית הוציאה שומה מתוקנת, שיחד עם ריבית דרשה היטל בסך של כ-21,000,000 ₪, בעניין זה ועדת הערר קבעה, כי הן בשל השיהוי בדבר תיקון השומה והן בשל העובדה שהועדה המקומית חרגה מסמכותה לתיקון שומה לפי החוק, דין השומה המתוקנת כולה להתבטל.

באשר למגרש מס' 2, שנבנה עוד במסגרת השימוש החורג לפני אישור התכנית, ועדת הערר קבעה, כי דרך החישוב של השמאי המייעץ, ועמדת הועדה המקומית לפיה אין להתחשב בהוצאות האדירות של היזם שהוצאו לבניית המבנה המסחרי, תיצור התעשרות שלא כדין, והתעלמות מהוצאות שהוציא בפועל, וקבעה דרך חישוב שונה לחלוטין וזאת בנוסף לשורה של תיקונים שנעשו בשומת השמאי המייעץ, והמשמעות היא הפחתה נוספת של היטל ההשבחה בכ-15,000,000 ₪.

כמו כן, ועדת הערר קבעה כי לאור העובדה שההליכים שניהלו העוררים היו לגיטימיים ונכונים הרי שחוב היטל ההשבחה יישא הצמדה בלבד, ללא ריבית. סך הכל מדובר בהפחתה של 40,000,000 ₪ שדרשה הרשות מהחברה.

הערת מערכת:
המערכת סבורה כי אמנם מדובר בהחלטה נכונה וצודקת, אך יזם שצריך לעבור את כל ההליכים האלו בכל הערכאות במשך למעלה מעשור, כאשר סכומים אדירים של היטל ודרישה שמרחפים מעליו, העמדת ערבויות בנקאיות למשך שנים רבות וכו', הוא זה שבסוף משלם את המחיר הכבד בכל הכרוך בניהול הליכים כאלו על כל המשתמע מכך.

מצופה מהרשויות שידן לא תהיה קלה על ההדק, ולא ימהרו להוציא שומות היטל השבחה מופרזות ומנופחות שמטרתן העליונה היא רק להעשיר את קופתן ללא כל בחינה מעמיקה, אלא לבחון האם באמת היטל ההשבחה צודק, וודאי שלא ראוי לתקן שומה לאחר שנים רבות מהמועד בו הוצאה דרישה ששולמה, ועוד לחייב בריבית פיגורים בגין התקופה.

*גילוי נאות – משרד עורכי דין צבי שוב ייצג את העוררת בהליכים אלו.