החשיבות בטיפול שומת היטל השבחה כראוי

 

החשיבות בטיפול שומת היטל השבחה כראוי

מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד ספיר זילבר

 

מספר ההליך: ערר 8135/0518 עדנה מינץ נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה תל אביב ערכאה: ועדת הערר לפיצויים והיטלי השבחה, בפני כב' היו"ר, עו"ד סילביה רביד. תאריך מתן ההחלטה: 5.5.20 פרטי המקרקעין: חלקה 24 גוש 7186, תל אביב. ב"כ העוררת: עו"ד רם מוסרי.

ערר על החלטת הועדה המקומית שלא לאשר את בקשת העוררת לפטור לפי סעיף 19ג(1) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה, באשר לדירה בבניין שעתיד להיבנות במגרש המצוי ברחוב מעוז בתל אביב.

במסגרת הליכים משפטיים שהתנהלו בין בעלי הזכויות, מונה כונס נכסים בקרקע לצורך קידום פרויקט הבנייה בשטח המגרש. הכונס פעל להגשת בקשה להיתר בנייה וזו אכן הוגשה ואושרה.

בהמשך, נמסרה שומה ההשבחה ודרישת התשלום לידי כונס הנכסים, ששלח את האמור לכל הבעלים. במסגרת המכתב לבעלים, ציין הכונס כי בכוונתו להגיש השגה על השומה ולבקש מינוי שמאי מכריע, וביקש עמדת הבעלים למהלך זה. במענה לפניית הכונס, העוררת שלחה לכונס שני טפסים לפטור מהיטל השבחה, בגין שתי הדירות שהוקצו לה. העוררת טענה, כי רק לאחר מספר חודשים פנה אליה הכונס כי קיימת בעיה לכאורה עם הטפסים. על כן, במהרה פנתה העוררת בדחיפות ובאופן עצמאי לועדה המקומית והגישה את הטפסים, אלא שהועדה דחתה את הבקשה מאחר שחלפו 45 הימים שעומדים להגשת בקשת הפטור.

ועדת הערר בחנה את נסיבות המקרה, ובייחוד את העובדה כי הבקשה לפטור הוגשה על ידי העוררת לכונס הנכסים במועד, אולם נמנעה מלברר אם הבקשה טופלה.

ועדת ערר ציינה, כי מקרה זה הינו מיוחד, מאחר שהבקשה לפטור והגשת הערר לשמאי המכריע אינן פעולות המוציאות זו את זו. שכן, גם אם הבקשה לפטור הייתה מוגשת בזמן, היא לא הייתה מייתרת את הצורך בהכרעה על מחלוקת בדבר גובה החיוב, מאחר שאין בה כדי לסיים רק באופן חלקי את המחלוקת בין הנישום לועדה המקומית, מכיוון שהפטור הינו לדירה אחת בלבד. על כן, ממילא הכרעת השמאי המכריע נדרשה בקשר לדירה האחרת.

לאור האמור, ובנסיבות מיוחדות אלו, בהם תיקון השומה המכרעת הוא עניין חשבונאי בלבד, כשהשומה הייתה נדרשת ממילא והיא טרם הפכה חלוטה במועד הגשת הבקשה לפטור (ועל כן הועדה המקומית טרם יכלה להסתמך על תוצאותיה), נקבע כי יש לקבל את ערר ולהאריך את המועד להגשת הפטור.

הערת מערכת:

מקרה זה מחדד ביתר שאת את סוגיית המועדים בהגשת הפטור וכן את החשיבות העצומה בטיפול מקצועי בשומה. אל לנו להסתמך שועדת הערר תאריך את המועד, שכן בענייננו, אלו היו נסיבות מיוחדות ששכנעו את ועדת הערר, למרות שהעוררת "ישנה" על זכויותיה בשילוב מחדל הכונס. אולם, ייתכן שבמקרה אחר ועדת הערר לא הייתה מאריכה את המועד, ולכן מומלץ תמיד לבחון ולבדוק את שומת היטל ההשבחה יחד עם אנשי מקצוע ולבדוק שכל ההליך מתבצע כראוי.

בתיקון 84 חילק למעשה המחוקק את המסלול לניהול הליכים בין שמאי מכריע לועדת הערר/שמאי מייעץ, אולם במקביל עדיין קיימים סעיפי פטור שהינם משפטיים. לעיתים, בחירת הדרך הלא נכונה הינה בלתי הפיכה, ולכן השילוב השמאי עם המשפטי נדרש בכל מקרה של ספק.

עדכונים אחרונים

דילוג לתוכן