מכירת מניות בחברה אינה מהווה מימוש לצורך חיוב בהיטל השבחה

אוקטובר
16
2017
פורסם ע"י:

גרסת הדפסה

 

Shoob_NEW_Online

גרסאת-הדפסה-עברית

 

 

מכירת מניות בחברה אינה מהווה מימוש לצורך חיוב בהיטל השבחה

מאת עו"ד צבי שוב וגב' ספיר זילבר, מתמחה

 

מספר הליך: ערר 85250/11 אילנה כהן (א. וינטר שירותי חימום בע"מ) נ' הוועדה המקומית לתכנון ובניה חולון

ערכאה: ועדת ערר לפיצויים והיטלי השבחה בפני כב' היו"ר עו"ד גילת אייל. פרטי הנכס: רח' הבנאי 19 בחולון. תאריך מתן החלטה: 24.9.2017. ב"כ העוררת: עו"ד אייל סייג.

 

ענייננו בערר בגין חיוב העוררת, אשר הינה בעלת 50 אחוזים משווי מניות של חברה שבבעלותה שני מבני תעשייה ברחוב הבנאי 19, חולון (להלן: "העוררת", "החברה" בהתאמה), בהיטל השבחה. העוררת פנתה לועדה המקומית לתכנון ובניה חולון (להלן: "הועדה המקומית") בבקשה לפטור מהיטל השבחה טרם ביצוע העברת מניותיה לבעלי המניות הנותרים, כל זאת בטענה כי העברת המניות אינה מהווה מימוש בהתאם לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה התשכ"ה-1965 (להלן: "חוק התו"ב").

על כן, השאלה אשר ניצבה בפני ועדת ערר בהליך דנא, הינה האם מכירת מניותיה של העוררת בחברה המחזיקה מקרקעין, מהווה מימוש על פי החוק.

לשיטת הועדה המקומית, מהמסמכים שהוגשו על ידי העוררת, עולה כי החברה הינה איגוד מקרקעין כהגדרתו בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג-1963, וככזו, העברת מניות בין בעלי החברה עונה על הגדרת מימוש כהגדרתו בחוק התו"ב, אלא שוועדת ערר קבעה כי הטענה הנ"ל נטענה ללא כל ביסוס, והרי שהועדה המקומית לא פירטה את הטעמים שבעטיים יש לראות את החברה כאיגוד מקרקעין, והגם שלא ביססה את טענתה כראוי.

ועדת הערר בחנה את סעיף 2 לחוק התו"ב, העוסק בשאלת החבות בהיטל השבחה, וקבעה כי העוררת איננה בעלת המקרקעין, אלא החברה, וככל שתהא חבות בהיטל השבחה החברה היא זו שתישא בתשלום ההיטל. מן האמור יוצא כי מאחר שהעוררת הינה רק בעלת מניות בחברה, ממילא מכר המניות, ככל שיתרחש, לא יהווה מימוש זכויות במקרקעין כהגדרתו בחוק התו"ב.

ועדת הערר ציינה כי ככל והועדה המקומית תחפוץ לחייב את העוררת בהיטל השבחה, עליה להרים מסך, אשר כתוצאה מכך ניתן יהיה לראות בנכסיה של החברה משום נכסי העוררת.

ועדת הערר הדגישה כי משמעות הקביעה כי העברת המניות היא מימוש, הינה כי בעלי המניות הם למעשה הבעלים של המקרקעין ועל כן תקום להם החבות בהיטל השבחה כבעלים במקרקעין, וברי לכל שהם אינם כאלו. מסקנה זו איננה מתיישבת עם הוראות חוק התו"ב.

לאור האמור לעיל, ועדת הערר קיבלה את הערר וביטלה את החיוב בהיטל השבחה.