עדכון על החלטת בית המשפט העליון דנמ 5358/14 מ. מגן אינטרנשיונל יזמות והשקעות בע"מ נ' הוועדה המקומית לתכנון ובניה ר"ג

דצמבר
25
2014
פורסם ע"י:

גרסת הדפסה

Header__ONLINE_550px

גרסאת-הדפסה-עברית

.

.

נדחתה עתירה לדיון נוסף – תביעת 197 בגין תמ"א 36 תידחה למועד הוצאת ההיתר

מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד אריאל פל

 

דנמ 5358/14 מ. מגן אינטרנשיונל יזמות והשקעות בע"מ נ' הוועדה המקומית לתכנון ובניה ר"ג

ניתן ע"י כבוד המשנָה לנשיא מ' נאור

 

הרינו לעדכן על פסק דינו של כב' המשנה לנשיא בית המשפט העליון מרים נאור, בדונה בעתירה לדיון נוסף בגין פסק הדין שניתן בבר"מ 1560/13 הוועדה המקומית לתכנון ובניה רמת גן נ' מגן אינטרנשיונל יזמות והשקעות בע"מ, ובו קבע בית המשפט העליון, כי תמ"א 36 לא יכולה להיחשב כתכנית פוגעת לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965 (להלן: "החוק"), לאור היותה בלתי קונקרטית ועל כן תביעת פיצויים בגין ירידת הערך תידחה למועד הוצאת ההיתר, כי אז תתגבש מסוימות הפגיעה (להלן: "פסק הדין").

 

כב' המשנה לנשיא החליטה לדחות את הבקשה לדיון נוסף בנמקה, בין היתר, כי בית המשפט העליון בחן את הסוגיה דנן בפסק הדין לפני ולפנים, באופן מעמיק ויסודי, ואף אם קיים חידוש בפסק דינו של בית המשפט – חידוש זה לובּן ומוצה בפסק הדין באופן נרחב. בית המשפט העליון בחן את הפסיקה המנחה של בית משפט זה ונתן דעתו למגוון שיקולים, וביניהם: אופייה וייחודה של תמ"א 36 כתכנית מתאר ארצית החלה באופן "אבסטרקטי"; החלטת שר הפנים בדבר האפשרות להארכת מועד הגשת התביעה לפי סעיף 197 גם לאחר חלוף 3 שנים מיום פרסומה; סעיף 202ב(ב) לחוק התכנון והבניה התומך בפרשנות אליה הגיע בית המשפט, ולפיה תביעת פיצויים מכח סעיף 197 לחוק, במצבים בהם אין בתכנית קונקרטיזציה, תתבסס על היתר בניה ספציפי; שיקולי מדיניות נוספים כגון שיקולי הגינות והחשש מפני הרתעת יתר מפני תכנון המקדם את תועלת הציבור.

 

הערת מערכת: מחד, יכול ופסק הדין הנ"ל, אשר מהווה מעיין "חקיקה שיפוטית" [שכן, לשון החוק מדברת על פגיעה על ידי תכנית], מביא אמנם לתוצאה צודקת, לפיה רק כאשר תתגבש הפגיעה הספציפית במקרקעין, תקום לבעל הזכויות עילה לפיצויי ירידת ערך. מאידך, דומה כי פסק דין זה עומד בסתירה לפסק הדין שניתן על ידי בית המשפט העליון ברע"א 3002/12 הועדה המקומית לתכנון ובניה גבעתיים נ' אליק רון, שם נקבע כי היטל השבחה בגין זכויות מותנות ייגבה אך מכוח התכנית [כלשון החוק ועל אף שההיתר מותנה ואין וודאות להוצאתו] ולא יידחה למועד הוצאת ההיתר בפועל [כי אז "תתגבש ההתעשרות" של מי שנהנה ממנו].