חלון הזדמנויות לניצול פטורים ממס שבח

פטורים ממס שבח במכירת דירות להשקעה לא למתלבטים או למתמהמהים (!!!!) לאור שינוי המגמות המהיר, תכנוני מס אפשריים רק לטווח הקצר

בשל העלייה החדה במחירי הדירות בשנים האחרונות ובעקבות המהפכה החברתית אשר פרצה בקיץ שעבר, נקטה הממשלה צעדים על מנת להשפיע על מגמה זאת, בתקווה שיהיה בהם כדי להגדיל את היצע הדירות ובכך לסייע בהוזלת מחירי הדירות תוך יצירת איזון בשוק הדיור.

במסגרת זו נחקק, בין היתר, חוק מיסוי מקרקעין (הגדלת ההיצע של דירות מגורים הוראת שעה), התשע"א  – 2011) (להלן – "הוראת השעה"), המציע פטורים והטבות הנוספים על אלו הקבועים בחוק מיסוי מקרקעין.

ואולם עקב הצורך בשינוי מגמת השוק באופן מיידי, תוקפה של הוראת השעה נקבע רק עד לסוף 2012. כך שחלון ההזדמנויות למימוש הטבות המס הולך ונסגר והמתמהמהים או המתלבטים יתר על המידה עשויים למצוא את עצמם ללא ההטבות כבר בסוף 2012.

באילו הטבות מס עסקינן:

      2 פטורים נוספים ממס שבח בגין מכירת דירות מגורים מזכות, וזאת עד לתקרה של 2,200,000 ₪ לכל דירה  – שני הפטורים הללו הינם בנוסף לפטורים הרגילים הקבועים בפרק החמישי 1 לחוק מיסוי מקרקעין.

סייג לפטור זה הינו כי המוכר לא קיבל את הדירה בהעברה ללא תמורה בתקופה שבין 1.11.10-31.12.12. לעניין זה קבלת דירה בירושה או אגב פירוק איגוד מקרקעין, אינה נחשבת לקבלה "ללא תמורה".

יודגש, כי מימוש הפטורים האמורים לא ימנה במניין הפטורים לעניין סעיף 49ב(1) לחוק מיסוי מקרקעין, אולם זאת בתקופת הוראת השעה בלבד. משמעות הדבר כי מי שירצה בתום תקופת הוראת השעה למכור דירה נוספת בפטור לפי 49ב(1) לחוק מיסוי מקרקעין, אמור היה בהתאם לנוסח החוק עובר לתיקון שבוצע עתה, להמתין 8 שנים מהמכירה האחרונה שבוצעה בפטור לרבות פטור שניתן לפי הוראת השעה.

כוונת הממשלה הייתה לצמצם לאחר 2012 את האפשרות ל"החלפת" דירות להשקעה אחת בשנייה תוך קבלת פטור במכירתן.

אולם מטרת הממשלה לא הושגה ובעלי הדירות להשקעה ישבו על הגדר וחיכו עם מכירת דירות עד לעליית מחירי הדירות. ולכן ביום 16.07.2012 אישרה הכנסת, בקריאה שנייה ושלישית, את ביטולו של תיקון 71 לחוק מיסוי מקרקעין ולאור ביטול התיקון הרי שהמצב החוקי הוא כי גם לאחר ה- 1.1.2013 ואילך ניתן יהיה למכור דירת מגורים מזכה בפטור לפי  סעיף 49(ב)1 לחוק, אחת ל- 4 שנים.

     שיעור מס שבח מופחת (25%) במכירת זכות במקרקעין המיועדת על פי תכנית לבנייתן של לפחות 8 יחידות מגורים  – במסגרת הוראת השעה ניתנה הטבה בשיעור מס השבח החל על מי שמוכר קרקע המיועדת על פי תכנית לבניית 8 יחידות דיור, לפחות.

 יצוין כי ניתן להחיל את ההטבה האמורה גם בעסקת קומבינציה וגם בעת מכירת גג בניין ובלבד שהמכירה הינה של קרקע לבניה של 8 יח"ד לפחות.

 כך אף בעסקה למכירת אופציה ובתנאי שמימוש האופציה יבוצע בתקופת הוראת השעה (נכון למועד זה עד סוף שנת   2012) ומועד השלמת הבניה (36 חודשים כאמור) ימנה ממועד מימושה של האופציה.

עדכונים אחרונים

דילוג לתוכן